Impressum

 • Tacke + Lindemann
 • Baubeschlag- und Metallhandel
 • GmbH & Co. KG
   
 • Beratgerstraße 31-33
 • 44149 Dortmund, Duitsland
   
 • Tel.: +49 (0)231 17777-0
 • Fax: +49 (0)231 17777-50
 • E-mail: info@tacke-lindemann.de

 • Vertegenwoordigingsbevoegd: doctorandus handelswetenschappen Daniel Tacke
 • Registerrechtbank: Dortmund
 • Handelsregisternummer: HRA 16204
 • BTW-nr.: DE 124656948
   
 • Verantwoordelijk voor de inhoud: Karsten Esser
   
 • Concept en realisatie:
 • ruhrpuls GmbH
 • Konrad-Adenauer-Allee 12
 • 44263 Dortmund
 • www.ruhrpuls.de

 

Aansprakelijkheiduitsluiting

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of intellectuele aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat er vanwege de auteur geen sprake is van bewezen opzettelijk of grof nalatig gedrag. Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het complete aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te schrappen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. Verwijzingen en links
Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar externe websites ("Hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplicht uitsluitend van kracht worden wanneer de auteur op de hoogte was van de inhoud en het hem technisch mogelijk en doenbaar geweest zou zijn om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het ogenblik van het plaatsen van de link geen illegale inhoud naar de met de link te verbinden pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vorm, de inhoud of het copyright van de gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link veranderd werden. Dit geldt voor alle in het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen alsook voor externe publicaties in de door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, linkindexen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases, waarop externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen werd, aansprakelijk, en niet de aanbieder die via links naar de publicatie in kwestie verwijst.

3. Auteurs- en identificatierecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten na te leven, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en geregistreerde merken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het op dat ogenblik geldige identificatierecht en de bezitrechten van de ingeschreven eigenaars. Alleen omwille van louter de vermelding kan niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf aangemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke trafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Bescherming van de privacy
Wanneer in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of commerciële gegevens (e-mail adressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker enkel op uitdrukkelijk vrijwillige basis vrijgegeven. Het gebruik en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is - ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van anoniem gemaakte gegevens of een pseudoniem toegelaten. Het gebruik van de in het impressum of in vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens door derden om niet uitdrukkelijk gevraagde informatie door te sturen is niet toegelaten. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails bij inbreuken op dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheiduitsluiting
Deze aansprakelijkheiduitsluiting moet beschouwd worden als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Wanneer delen of formuleringen van deze tekst de wettelijke bepalingen niet, niet meer of niet volledig vervullen, heeft dit geen invloed op de andere delen van het document qua inhoud en geldigheid.