Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

I. Contract

(1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor al onze contracten, leveringen en diensten, inclusief advies, informatie e.d.. Voorwaarden van de koper worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. Zij verbinden ons evenmin wanneer wij ze niet opnieuw na ontvangst bij ons uitdrukkelijk herroepen.

(2) Onze offertes zijn vrijblijvend. Contracten en andere overeenkomsten worden pas door onze schriftelijke bevestiging bindend.

(3) Mondelinge afspraken en beloftes, ook van ons verkooppersoneel of vertegenwoordigers, vereisen onze schriftelijke bevestiging om geldig te zijn. 

II. Prijzen

Alle prijzen zijn ex fabriek resp. ex basis of bij levering vanuit het magazijn ex magazijn, exclusief vracht, verpakking en eventueel montage. Onze prijzen zijn vrijblijvend. Voor de berekening is de in de fabriek resp. basis resp. ons magazijn vastgestelde hoeveelheid doorslaggevend. 

III. Betaling

(1) Indien niet anders aangegeven op de factuur, moet de betaling tot uiterlijk de 15de van de levering ex fabriek resp. ex basis resp. ex magazijn volgende maand zonder aftrek gebeuren. Op voorwaarde dat er geen onbetwiste of rechtsgeldig erkende vordering tegen ons bestaat, zijn verrekening en claimen van inhoud- of andere weigeringrechten uitgesloten.

(2) We nemen cheques en verdisconteerbare en correct opgestelde wisselbrieven alleen aan na uitdrukkelijke overeenkomst en alleen bij wijze van vervulling. Wisselbrieven worden alleen zonder garantie voor de correcte presentatie en protest aangenomen. Creditnota’s gebeuren met valutadatum vanaf de dag waarop wij volledig en zonder voorbehoud over de tegenwaarde kunnen beschikken, minus de kosten.

(3) Bij termijnoverschrijding hebben wij het recht rente van 5 % vanaf de datum van opeisbaarheid berekenen. Verzuimrente wordt met 5 % boven de geldige discontovoet van de Duitse Bondsbank berekend.

(4) Al onze vorderingen worden onafhankelijk van de looptijd van eventueel aangenomen of gecrediteerde cheques en/of wisselbrieven onmiddellijk opeisbaar wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of wanneer er een aanzienlijke verslechtering van het vermogen van de koper optreedt. Wij hebben dan ook het recht nog openstaande leveringen alleen tegen voorafbetaling uit te voeren of waarborgen te eisen of, na een redelijke bijkomende termijn, het contract te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-vervulling te eisen. We kunnen bovendien de doorverkoop en de verwerking van de geleverde waar verbieden en diens teruggave of de overdracht van het rechtstreekse bezit aan de geleverde waarde op kosten van de koper eisen en de inningvolmacht volgens cijfer VI.6 herroepen. De koper geeft ons nu al de volmacht om in de genoemde gevallen zijn bedrijf te betreden en de geleverde waar in bezit te nemen.

 

IV. Leveringstermijnen en -datums

(1) Leveringstermijnen en –datums zijn bij gebrek aan bijzondere overeenkomsten alleen approximatief. De leveringstermijnen beginnen met de datum van onze schriftelijke opdrachtbevestiging, maar niet voordat alle uitvoeringsdetails door de koper verduidelijkt en afgesproken zijn. Leveringstermijnen en –datums hebben betrekking op het tijdstip van verzending ex fabriek, ex basis of ex magazijn; ze gelden met melding van de verzendingsbereidheid als nageleefd wanneer de waar zonder onze schuld of door schuld van de leverancier niet tijdig verzonden kan worden. De leveringstermijnen verlengen zich ongeacht onze rechten uit het verzuim van de koper met de periode waarmee de koper met zijn plichten uit deze of andere contracten in verzuim is. Dit geldt ook voor leveringstermijnen.

(2) Is de levering onmogelijk en te wijten aan de onmogelijkheid en onvermogen van onze leveranciers, kunnen de koper en wij het contract ontbinden, wanneer de overeengekomen leveringstermijn met drie maanden overschreden is.

(3) Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en –datums bevrijdt de koper, die het contract wil ontbinden of die schadevergoeding wegens niet-vervulling wil eisen, niet van het bepalen van een redelijke bijkomende termijn voor de uitvoering van de diensten en van de verklaring dat hij de dienst na afloop van de termijn zal afwijzen. Dit geldt niet wanneer wij een termijn, of een datum uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend aangegeven hebben.

(4) Bij overmacht of andere onvoorzienbare, buitengewone en niet verschuldigde omstandigheden - bijvoorbeeld bij problemen bij de materiaalbevoorrading, bedrijfsstoringen, staking, lockout, gebrek aan transportmiddelen, interventies van de staat, problemen bij de energiebevoorrading etc. - ook wanneer ze bij de voorleverancier optreden, wordt de leveringstermijn, wanneer wij gehinderd zijn aan de tijdige vervulling van onze plichten, op redelijke wijze verlengd. Wordt door voornoemde omstandigheden de levering of de dienst onmogelijk of ondoenbaar, worden wij vrijgesteld van de leveringsplicht. Wanneer de leveringsvertraging langer dan twee maanden duurt heeft de koper het recht het contract te ontbinden. Wordt de leveringstijd verlengd of worden wij van de leveringsplicht vrijgesteld, kan de koper hiervoor geen schadevergoeding claimen. Wij kunnen ons alleen op voornoemde omstandigheden beroepen wanneer wij de koper onmiddellijk waarschuwen.

(5) Wanneer een afname en/of bezichtiging overeengekomen is kan deze alleen in de fabriek, de basis of het magazijn onmiddellijk na melding van de afname of van de bereidheid tot bezichtiging plaatsvinden. De kosten van een eventueel ingeschakelde deskundige worden door de koper gedragen. Voert hij geen afname of bezichtiging uit, vertraagt hij de afname of de bezichtiging onwillig of verzaakt hij eraan, hebben wij het recht het materiaal zonder afname of zonder bezichtiging te verzenden of op kosten van en risico voor de koper op te slaan. De waar geldt bij verzending of opslag als contractueel geleverd.

 

V. Verzending, levering, risico-overgang

(1) Het materiaal wordt, wanneer niet anders overeengekomen is, onverpakt en niet tegen roest beschermd, geleverd. Indien in de handel gebruikelijk, leveren we verpakt. Voor verpakking, beschermings- en/of transporthulpmiddelen zorgen wij op basis van onze ervaring op kosten van de verkoper en met uitsluiting van onze aansprakelijkheid.

(2) Verzendingswijze en –middel worden bij gebrek aan een bijzondere afspraak aan ons overgelaten. Werken wij als vervoersonderneming, gelden de algemene voorwaarden van Duitse vervoerders. We hebben het recht, zijn echter niet verplicht leveringen in naam en voor rekening van de koper te verzekeren.

(3) Het risico (inclusief een inbeslagname van het materiaal) gaat in elk geval, bijvoorbeeld ook bij fob en cif -transacties, op de koper over zodra de zending aan de persoon, die het transport uitvoert, overhandigd werd of voor verzending de fabriek van de verkoper verlaten heeft, en meer bepaald onafhankelijk van het feit of de verzending vanuit de plaats van vervulling gebeurt en wie de vrachtkosten betaalt. Is de waar klaar voor verzending en vertraagt de verzending of de afname zich omwille van redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico op de koper over wanneer meegedeeld wordt dat de waar klaar is voor verzending.

(4) We hebben recht om deelleveringen en in de branche gangbare meer- en minderleveringen van de afgesloten hoeveelheid uit te voeren; elke deellevering geldt als zelfstandige transactie.

 (5) Bij contracten met doorlopende uitlevering moeten leveringen op afroep en gesorteerde leveringen voor ongeveer dezelfde maandhoeveelheden meegedeeld worden. Wordt de contractuele hoeveelheid door de afroepleveringen van de koper overschreden, hebben wij het recht, maar niet de plicht om het overschot te leveren. We kunnen het overschot ook aan de bij de levering geldige prijzen berekenen.

 

VI. Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle geleverde waren blijven ons eigendom tot de betaling van al onze vorderingen – uit eender welke rechtsreden – in het bijzonder ook van de gevorderde saldi, inclusief de vorderingen die in de toekomst zullen ontstaan of de voorwaardelijke vorderingen. Dit geldt ook wanneer betalingen op gespecificeerde vorderingen gedaan worden. Wanneer wij wisselbrieven en/of cheques als betaalmiddel ontvangen hebben, vindt de vervulling pas plaats wanneer wij zonder voorbehoud en volledig over de tegenwaarde van de wisselbrieven en/of cheques kunnen beschikken. Bij lopende rekening geldt het voorbehouden eigendom als waarborg voor ons gevorderde saldo.

(2) Een be- of verwerking van de onder voorbehoud staande waar gebeurt in onze opdracht en meer bepaald kosteloos, en zonder verplichting voor ons, meer bepaald dat wij als fabrikant volgens § 950 BGB beschouwd dienen te worden, dus op elk ogenblik en voor elke graad van de verwerking het eigendom op onze producten behouden.

(3) Bij verwerking met andere waren, die ons niet toebehoren door de koper, hebben wij recht op het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de rekeningwaarde van de onder voorbehoud staande waar tot de andere verwerkte waren op het ogenblik van de verwerking. Voor de uit de verwerking ontstane nieuwe zaak geldt voor de rest hetzelfde als voor de onder voorbehoud staande waar. Deze waar geldt als onder voorbehoud staande waar in de zin van deze voorwaarden.

(4) De vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de onder voorbehoud staande waar worden reeds nu als waarborg voor al onze vorderingen uit de zakenrelatie aan ons afgestaan, en meer bepaald onverminderd het feit of de onder voorbehoud staande waar zonder of na verwerking aan een of aan meerdere afnemers doorverkocht wordt.

(5) De koper heeft alleen het recht en de bevoegdheid om de onder voorbehoud staande waar uit een koop-, fabrieks-, leverings- of soortgelijk contract door te verkopen wanneer de vordering uit de doorverkoop aan ons overgaat. De koper mag niet op andere wijze over de onder voorbehoud staande waar beschikken.

(6) De koper heeft het recht de afgestane vordering te innen. We kunnen bij surseance van betaling, aanvraag of opening van de faillissementsprocedure of van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure tot minnelijke schikking of een andere afname van het vermogen van de koper eisen dat de koper ons de afgestane vorderingen en hun schuldenaars meedeelt, alle gegevens verstrekt die nodig zijn om de inning mogelijk te maken, de daarbij horende documenten overhandigt en de afstand aan de schuldenaar meedeelt.

(7) Overschrijdt de waarde van de voor ons bestaande zekerheid onze vordering met in totaal meer dan 20 %, zijn wij op aanvraag van de koper of van een door onze collateralisatie benadeelde derde verplicht om waarborgen naar onze keuze vrij te geven.

(8) De koper is verplicht de onder voorbehoud staande waar apart te bewaren en te kenmerken, tegen brand en diefstal te verzekeren en op verzoek te bewijzen dat deze verzekering afgesloten is.

 

VII. Gebreken, levering van niet contractueel overeengekomen waar

Voor gebreken, inclusief ontbrekende beloofde eigenschappen, zijn wij aansprakelijk als volgt:
(1) De koper moet de ontvangen waar onmiddellijk na ontvangst op gebreken, condities en beloofde eigenschappen onderzoeken. Duidelijke gebreken moeten binnen een week schriftelijk bij ons gereclameerd worden.

(2) Bij terechte klachten vindt naar onze keuze correctie van defecte waren of vervangende levering plaats.
 
(3) Om eventuele gebreken te verhelpen of een vervangende levering uit te voeren moet de koper ons de redelijke tijd en gelegenheid geven, en moet hij in het bijzonder het gereclameerde object ter beschikking stellen; doet hij dit niet, vervalt zijn garantierecht.

(4) Wanneer wij een redelijke bijkomende termijn laten verstrijken zonder het gebrek verholpen te hebben of vervangende levering gedaan te hebben, of wanneer de correctie of de vervangende levering onmogelijk is of door ons geweigerd wordt, heeft de koper, naar keuze, recht om het contract te ontbinden (vordering tot koopvernietiging) of om de koopprijs te verlagen (vordering tot mindering).

(5) Voor bijvoorbeeld door de koper of door derden uitgevoerde veranderingen en/of onderhoudswerken en/of de daaruit ontstane gevolgen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

(6) De garantieperiode voor correctie, vervangende levering en vervangende diensten bedraagt zes maanden. De garantieperiode loopt minstens bij afloop van de oorspronkelijke garantieperiode voor het geleverde object of zolang de verkoper zelf recht heeft op garantieclaims tegen zijn voorleveranciers. De termijn voor het verhelpen van defecten wordt verlengd met de duur van de bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door het feit dat correctie, vervangende leveringen of vervangende diensten noodzakelijk worden, en dit voor de delen die door de onderbreking niet correct en volgens de voorschriften bedreven kunnen worden.

(7) Wanneer het de verkochte waar op het ogenblik van de risico-overgang aan een beloofde eigenschap ontbreekt, heeft de koper recht om het contract te ontbinden. Schadevergoeding wegens niet-vervulling kan hij alleen eisen wanneer het doel van deze belofte erin bestond hem hiertegen te beschermen.
 
(8) Andere claims, in het bijzonder aanspraak op vergoeding van schade, die niet aan de waar zelf ontstaan is, zijn uitgesloten, op voorwaarde dat dit door de wet toegelaten is.

(9) Voornoemde bepalingen gelden ook bij levering van andere dan de contractueel voorziene waar.

 

VIII. Algemene aansprakelijkheidsgrenzen

De aansprakelijkheid van de verkoper is uitsluitend gebaseerd op de in de vorige paragraaf afgesloten overeenkomsten. Schadeclaims van de koper wegens schuld bij afsluiten van het contract, inbreuk op contractuele bijkomende plichten en ontoelaatbare handelingen zijn uitgesloten, behalve wanneer ze te wijten zijn aan opzet, grove schuld van ons of van ons hulppersoneel; deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt eveneens voor de verkoper. Deze claims verjaren een half jaar na ontvangst van de waar door de koper. 

IX. Plaats van vervulling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht

(1) Plaats van vervulling voor onze diensten is bij levering franco fabriek de fabriek, bij levering franco basis de basis, bij levering franco magazijn het magazijn.
 
(2) Bevoegde rechtbank is Dortmund. Dit geldt ook voor klachten in het wissel- en chequeproces. We hebben ook het recht de klant bij elke andere bevoegde rechtbank aan te klagen.

(3) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig. De toepassing van het Verdrag van Den Haag inzake kooprecht en de uniforme koopwetten is uitgesloten.tsstand zu verklagen.

X. Gedeeltelijke ongeldigheid

Wanneer bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de andere bepalingen in volle omvang geldig. In de plaats van de ongeldige bepalingen moeten bepalingen komen die het financiële doel van de ongeldige bepalingen, met passende waarneming van de belangen van beide partijen, het dichts benaderen.

Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metallhandel GmbH + Co. KG